FREIGHTLINER Argosy

VIN Codes FREIGHTLINER Argosy List

1FUYLSEBXYLG08338

Crashes: 1

1FUPLSZB6YLF20117

Crashes: 1

Inspections: 3

1FUYLSZB3YLB45601

Crashes: 1

Inspections: 2

1FVXAXAV08LZ78768

Crashes: 1

Inspections: 3

1FUYLSEB7YLG08295

Crashes: 1

Inspections: 3

3ALCAWCFC1KDKN422

Crashes: 1

1FVXAXCG8HLHX4284

Crashes: 1

Inspections: 3

3AKJLGLDVXFSBT794

Crashes: 1

1FUJAWCG03LK37032

Crashes: 1

1FUYLSEB2YLG08513

Crashes: 1

1FUJAWCK65LN98045

Crashes: 1

Inspections: 4

1FUYLSEB7YLG27414

Crashes: 1

Inspections: 3

1FVXAXCK0GLHK3350

Crashes: 1

Inspections: 4

1FUJAWCKX7LX67972

Crashes: 2

Inspections: 3

1FUYLMDB4YLB28910

Crashes: 1

1FUBAWCK75LN68461

Crashes: 1

Inspections: 1

2FUPLSZB4WA935310

Crashes: 1

1FVXAXCG9ELFX1691

Crashes: 1

Inspections: 1

1FVHAWAV92LJ85748

Crashes: 1

1FUJAWBG81LH67489

Crashes: 1

Inspections: 7

1FVHAWCG41LH27015

Crashes: 1

1FVXAXCG5GLHT0578

Crashes: 1

Inspections: 4

1FVHAWCG06LW54018

Crashes: 1

1FVXAXCG4JLJR2718

Crashes: 1

Inspections: 2